Etter at informasjonsskrivet datert 19. april 2020, med utfyllende informasjon om fartsdempere ble lagt i postkasser til alle beboere, mottok styret et skriv signert 12 av 78 husstander.

Styret har skriftlig bekreftet tilbake til alle 12 at skrivet er mottatt og 2 representanter fra styret møtte 3 av de 12 i et møte 12. mai 2020.

Deler av skrivet var en protest mot prosessen rundt saksbehandlingen (ikke nødvendigvis mot fartsdumpene i seg selv) og at det var for lite informasjon i årsmøtepapirene om det planlagte tiltaket.

Styret erkjenner at informasjonen kunne vært bedre og mer utfyllende i årsmøtepapirene.  På grunn av koronasituasjonen som oppsto og det faktum at årsmøtet i sin ordinære form ble endret til papiravstemming så falt dessverre styrets intensjon om en grundig gjennomgang, diskusjon og avstemning i årsmøtet bort.  I den alternative saksgangen har styret informert om tiltaket ytterligere i skriv, arbeidene har blitt utsatt, og styret har møtt med representanter fra protestgruppen for å forsikre oss om at alle argumenter i saken har blitt hørt.

Styret mottok 46 stemmesedler i papiravstemningen for årsrapporten og kun enkelte kommentarer om andre saker.

Protestskrivet mot et velment trafikksikkerhetstiltak kom overraskende på styret    som ikke hadde noen intensjon om å tilbakeholde informasjon.

Styret tar innvendingen mot saksgangen alvorlig og til etterretning og vil i alle fremtidige saker etterstrebe å informere grundig.

Innvendingene i skrivet mot selve fartsdemperne har også blitt grundig vurdert og diskutert både i møte 12. mai og i styremøter. Styret har enstemmig konkludert med at disse innvendingene ikke oppveier den tiltenkte og etterlyste trafikksikringen som fartsdempere i stikkveiene utgjør.

 

Om plasseringen av nye fartsdempere

Plassering og utforming er valgt ut fra balansen mellom størst mulig effekt og minst mulig ulempe. Se ellers nyhetsskriv 19.april for mer informasjon rundt utforming og plassering.

Det etableres fartsdempere på følgende steder:

  • Ved 5 D/E
  • Før trappen ned fra øvre garasjeplan, omtrent 13 E/F
  • Før «stikrysset», stikkvei og gangsti ved rekkene 7, 9, 11 og 13
  • Ved papirkontainere i «hovedveien» nedenfor rekke 15
  • Ved 23 D/E

Samtidig med dette arbeidet vil det males nye gangfelt og eksisterende fartsdempere repareres og merkes på nytt.  Arbeidet vil etter planen starte i slutten av mai ta omtrent to dager.

Hilsen Styret