Hei

Her er web-adressen for å delta i møtet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwZTg3YzAtYzAzNC00ZGMwLWExMDctYWVjMzdiNTRlYzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257952406-af28-43c8-b4de-a4e06f57476d%22%2c%22Oid%22%3a%22d69a04f7-e575-476b-8f57-1744ea22607f%22%7d

For å delta kopier adressen inn i adressefeltet på nettleseren.

For deltagelse vi PC velg enten “Åpne Microsoft Teams” om du allerede har det installert, eller “Fortsett i denne nettleseren”. For å delta via smarttelefon anbefales det å laste Microsoft Teams App fra app-store.

 
Med Vennlig hilsen
Styret