Plan- og bygningsetaten har gitt samtykke til at kjøper av tomten, som er utskilt fra Skogbrynet borettslag og har fått adresse Skogbrynet 1e, kan oppføre en enebolig med utleiedel.

Styret i Furulund sameie har påklaget vedtaket om dette, for etter styrets mening foreligger det tre til dels alvorlige feil ved vedtaket:

  1. Etter småhusplanen skal minste tomteareal for bygging av enebolig være 600 m2, men tomten som er skilt ut som egen enhet, er mindre enn det.
  2. Det er videre uklart hvor inn- og utkjørsel til boligen skal være, og bygging kan uansett ikke igangsettes før det er gitt en fullstendig og trafikksikker løsning på dette.
  3. Det er videre flere forhold knyttet til kommunens saksbehandling, som har vært kritikkverdig. Dette gjelder spesielt mangelfull varsling til naboer og manglende svar på henvendelser om saken.

Vedtaket fra kommunen må etter dette, slik styret har sett det, anses ugyldig, og vedtaket må gis oppsettende virkning til klagen er behandlet.

Det er statsforvalteren som er klageinstans i slike saker, og det kan nok ta noe tid før vi får svar om klagen tas til følge.

Dersom noen skulle være interessert i å se mer om fremdriften av saken, kan man gå inn her: Saksdokumenter finner du i Saksinnsyn.

Under ser dere selve klagebrevet som styret sendte til Plan og bygg pr 25. september 2023