Til alle beboere i Furulund Sameie. 

Styret har nå mer informasjon angående tilstanden på vårt felles garasjeanlegg. Før sommerferien hadde vi befaring med 3 ulike betongentreprenører for å se på tilstanden til garasjeanlegget. Tilbakemeldingen fra disse var at det er et umiddelbart behov for rehabilitering av anlegget. Det er klare indikasjoner på at dette kan være omfattende arbeider og derfor betydelige kostnader forbundet med dette. I den sammenheng er det nødvendig at alle sameiere forbereder seg på å dekke sin 78. del av denne kostanden. På nåværende tidspunkt har vi ikke et konkret anslag på hva dette vil beløpe seg til, men vi har en indikasjon fra entreprenørene på at det trolig blir en kostnad på mellom 1 og 3 millioner kroner totalt. 

Vi fikk en klar anbefaling av samtlige som var på befaring at vi bør engasjere en uavhengig konsulent som kan foreta stikkprøver og utarbeide en full tilstandsrapport på garasjeanlegget. Denne rapporten vil komme med anbefalte forslag til utbedringer som bør gjennomføres. Rapporten tenkes brukt som informasjonsgrunnlag for å innhente anbud fra betongentreprenører. Konsulenten vil også bistå i faglige diskusjoner opp mot betongentreprenørene i anbudsprosessen og under selve rehabiliteringen.

Befaringene tilsier at vi har behov for å gjøre dette så snart som mulig, men at vi er i tide til at det er fullt mulig å få rehabilitert anlegget. Styret ønsker å få gjennomført utbedringene så fort som mulig. Risikoen ved å ikke gjennomføre rehabiliteringen nå er at forvitringen av betongen får utvikle seg så langt at eneste alternativ blir full sanering av garasjeanlegget og med påfølgende bygging helt nytt anlegg.

Styret har derfor engasjert Ødegård og Lund som uavhengig konsulent til å utføre tilstandsrapporten. Vi fikk disse anbefalt av betongentreperørene som var på befaring, og vi anser deres tilbud som godt. De kan starte tilstandsarbeidet allerede neste uke, onsdag 6. september. 

I den forbindelse er vi avhengig av å få fjernet noen av platene i taket på nedre plan der stikkprøver skal tas. Derfor må biler på nedre plan fjernes i perioden 0730-1700 den 6. september. Er det utfordringer med dette, så ta kontakt med Styret.

Ødegård og Lund vil utføre sitt arbeid utover i september og sende over en tilstandsrapport til oss. Med utgangspunkt i denne må vi innhente anbud og forslag på utbedringsarbeid fra entreprenører slik at vi kan få vurdert våre alternativer. 

Det er først da vi kan få mer konkret begrep om hvilken kostnadsramme vi her ser på for å få utbedret og satt garasjeanlegget tilbake i tilfredsstillende stand. 

Før vi inngår endelig avtale med betongentreprenør og starter selve rehabiliteringsarbeidet, vil vi gjennomføre et nytt sameiermøte/ekstraordinært årsmøte der funn blir presentert sammen med kostnader og omfang. Dette må stemmes over og vedtas av sameiet før vi går videre med arbeidet.