Skogbrynet 3 - 25

Kategori: Utbedringsarbeide

Oppsummering etter informasjonsmøte om garasjeanlegget og oppgradering

I dag, 5. mars, ble det avholdt et informasjonsmøte til sameierne for å legge frem arbeidet som så langt foreligger fra styret om den forestående rehabiliteringen og utbedring av betong i vårt felles garasjeanlegg.

Det vil legges ut et referat her når det er klart, og under ligger en lenke til dropbox der opptaket fra møtet er publisert. Det skal være mulig å se på opptaket (det er hovedsakelig et lydopptak med noen bilder på skjermen litt uti møtet, og lyden kan variere noe, men møtet i sin helhet er tatt opp)

https://www.dropbox.com/scl/fi/of2hlmf5oqusoop7kxofn/Informasjonsm-te-sameiet-20240305_190424-Meeting-Recording.mp4?rlkey=ghoymp2icp133ur076ehtgz2i&dl=0

Videre vil styret jobbe med å sammenstille endelig budsjett og økonomiske rammer for prosjektet og presentere dette på ordinært sameiemøte som vi har valgt ut flytte til 11. april 2024 for å få saken endelig ferdigstilt før møtet.

Oppdatering fra styret om renovasjon av garasje

Det har gått en liten stund siden sist oppdatering om garasjen. Som nevnt i forrige oppdatering, så har vi engasjert Ødegård og Lund AS som konsulent til å bistå oss. De har gjennomført undersøkelser av garasjen og har utarbeidet en forenklet tilstandsrapport basert på funnene. De har også kommet med en skissert ramme for løsning på nødvendige utbedringer av garasjen. Oppsummert vil dette være å utbedre skadet armering/betong, legge membran med tilhørende slitesterkt dekke på øvreplan for å stoppe vanninntrenging og montere katodisk beskyttelse for å stoppe forringelsen av armeringsjernet. I tillegg vil en statiker sjekke om garasjens bæreevne må forsterkes.

Grunnlaget fra Ødegård og Lund AS brukte styret til å utforme en invitasjon om tilbud som ble sendt 4 ulike entreprenører. I midten av januar har vi mottatt svar fra entreprenørene. Vi er nå i en fase hvor disse vurderes med bistand fra Ødegård og Lund AS.

Styret ønsker allerede nå å informere om at det vil komme en betydelig ekstra kostnad knyttet til rehabiliteringen av garasjen. Vi som sameiere må dekke hver vår andel knyttet til dette. Ved rehabilitering av betongbygg så er det dessverre vanskelig å fastslå på forhånd hvor omfattende arbeidet blir da alle utbedringsbehov først er mulig å avdekke underveis i arbeidet. Tilbudene fra entreprenørene indikerer at kostnaden per boenhet anslagsvis vil bli mellom kr 75.000 – kr 150.000 avhengig av hvor mye uforutsette arbeider som oppstår underveis.

Videre prosess er at Ødegård og Lund AS bistår oss i vurderingen av tilbudsbesvarelsene. Målsettingen er at arbeidet med rehabiliteringen av garasjeanlegget skal være ferdig gjennomført til høsten.

Styret ønsker å arrangere et informasjonsmøte i forbindelse med saken i løpet av februar for å besvare spørsmål knyttet til saken.

Se også artikkel fra NRK som beskriver problemer med gamle konstruksjoner i betong og beskrivelse av katodisk beskyttelse. Også vedlagt link til entreprenør Consolvo som beskriver katodisk beskyttelse.

Betong¬alderen – Kultur (nrk.no)

Katodisk beskyttelse – Store norske leksikon (snl.no) Katodisk beskyttelse | Consolvo Consolvo

Med vennlig hilsen

Styret.

Oppdatering vedrørende rehabilitering av garasjeanlegg

Status vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport etter brannen.

Styret ble i forrige uke informert av If om at utbedringsarbeidet er tildelt Servicealliansen Øst AS. Vi har fått navn på en prosjektleder vi skal forholde oss til.

Vi har mottatt en reparasjonsbeskrivelse fra takstmann. Denne ligger vedlagt her.

Videre har vi fått svar fra plan- og bygningsetaten om at tiltaket er søknadspliktig all den tid det er en endring av bærende konstruksjoner, samt at det er en del av et eksisterende garasjeanlegg.

Vi vil koordinere søknadsarbeidet med utpekte entreprenør ettersom det er krav om at søker har ansvarsrett. Standard saksbehandlingstid hos plan- og bygg er 12 uker. Vi vil holde dere løpende oppdatert i saken.

Hør fra dere på E-posten til styret om dere har noen spørsmål (styret@skogbrynet.net).

Oppdatering vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport etter brannen

Styret har vært i tett dialog med sameiets forsikringsselskap (If forsikring) vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport hvor det brant for noen uker siden. If har engasjert Almankaas Takst AS. De har ansvaret for den generelle oppfølgingen av skadesaken. Styret har i dialog med takstmann undersøkt muligheten for å rehabilitere carporten fremfor å måtte rive og bygge den opp på ny. I den forbindelse har vi hatt befaring med SA Byggteam AS, som slipte ned limtredragerne og bæresøylene for å se om vi slapp å skifte dem ut. Det viser seg dessverre at dragerne er såpass skadet at de må skiftes. Det vil si at arbeidet i utgangspunktet er søknadspliktig. Styret er i gang med forberedelser for dette arbeidet, og vil samtidig med å søke rivings- og byggetillatelse søke kommunen om fritak fra søknadsplikt. Styret har enda ikke mottatt endelig rapport fra takstmann. Denne foreligger forhåpentligvis om noen dager. Først når den foreligger vet vi det endelige skadeomfanget og forslag til tiltak. Styret har også i dialog med If undersøkt hvorvidt ladeboksene dekkes av sameiets forsikring. Styret vil komme tilbake med en oppdatering på dette så snart dette er avklart. SA Byggteam har i dag montert sikringsgjerder og satt opp ekstra støtteben under limtredrageren. Styret vil tilstrebe å holde dere fortløpende informert om status og fremgangen i skadesaken.

Utbedring av garasjetak andre plan 31. oktober

Tirsdag 31. oktober kommer det en blikkenslager Olaf Johansens Eftf AS for å utbedre skaden på garasjetaket etter trefallet sist vinter. Arbeidet vil pågå hele tirsdag og antageligvis også onsdag.

Dette betyr at beboere med biler parkert på plass 10, 11 og 12 må finne en annen parkeringsplass disse dagene.

Informasjon om garasjeanlegget

Til alle beboere i Furulund Sameie. 

Styret har nå mer informasjon angående tilstanden på vårt felles garasjeanlegg. Før sommerferien hadde vi befaring med 3 ulike betongentreprenører for å se på tilstanden til garasjeanlegget. Tilbakemeldingen fra disse var at det er et umiddelbart behov for rehabilitering av anlegget. Det er klare indikasjoner på at dette kan være omfattende arbeider og derfor betydelige kostnader forbundet med dette. I den sammenheng er det nødvendig at alle sameiere forbereder seg på å dekke sin 78. del av denne kostanden. På nåværende tidspunkt har vi ikke et konkret anslag på hva dette vil beløpe seg til, men vi har en indikasjon fra entreprenørene på at det trolig blir en kostnad på mellom 1 og 3 millioner kroner totalt. 

Vi fikk en klar anbefaling av samtlige som var på befaring at vi bør engasjere en uavhengig konsulent som kan foreta stikkprøver og utarbeide en full tilstandsrapport på garasjeanlegget. Denne rapporten vil komme med anbefalte forslag til utbedringer som bør gjennomføres. Rapporten tenkes brukt som informasjonsgrunnlag for å innhente anbud fra betongentreprenører. Konsulenten vil også bistå i faglige diskusjoner opp mot betongentreprenørene i anbudsprosessen og under selve rehabiliteringen.

Befaringene tilsier at vi har behov for å gjøre dette så snart som mulig, men at vi er i tide til at det er fullt mulig å få rehabilitert anlegget. Styret ønsker å få gjennomført utbedringene så fort som mulig. Risikoen ved å ikke gjennomføre rehabiliteringen nå er at forvitringen av betongen får utvikle seg så langt at eneste alternativ blir full sanering av garasjeanlegget og med påfølgende bygging helt nytt anlegg.

Styret har derfor engasjert Ødegård og Lund som uavhengig konsulent til å utføre tilstandsrapporten. Vi fikk disse anbefalt av betongentreperørene som var på befaring, og vi anser deres tilbud som godt. De kan starte tilstandsarbeidet allerede neste uke, onsdag 6. september. 

I den forbindelse er vi avhengig av å få fjernet noen av platene i taket på nedre plan der stikkprøver skal tas. Derfor må biler på nedre plan fjernes i perioden 0730-1700 den 6. september. Er det utfordringer med dette, så ta kontakt med Styret.

Ødegård og Lund vil utføre sitt arbeid utover i september og sende over en tilstandsrapport til oss. Med utgangspunkt i denne må vi innhente anbud og forslag på utbedringsarbeid fra entreprenører slik at vi kan få vurdert våre alternativer. 

Det er først da vi kan få mer konkret begrep om hvilken kostnadsramme vi her ser på for å få utbedret og satt garasjeanlegget tilbake i tilfredsstillende stand. 

Før vi inngår endelig avtale med betongentreprenør og starter selve rehabiliteringsarbeidet, vil vi gjennomføre et nytt sameiermøte/ekstraordinært årsmøte der funn blir presentert sammen med kostnader og omfang. Dette må stemmes over og vedtas av sameiet før vi går videre med arbeidet. 

© 2024 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑