Skogbrynet 3 - 25

Forfatter: admin (Side 2 av 14)

Utbedring av garasjetak andre plan 31. oktober

Tirsdag 31. oktober kommer det en blikkenslager Olaf Johansens Eftf AS for å utbedre skaden på garasjetaket etter trefallet sist vinter. Arbeidet vil pågå hele tirsdag og antageligvis også onsdag.

Dette betyr at beboere med biler parkert på plass 10, 11 og 12 må finne en annen parkeringsplass disse dagene.

Dugnad, 21.Oktober

Oppstart kl.11:00. Det blir hengt opp lapper ved postkassene med oppgaver for de ulike rekkene. Det er fint om disse leses så vi får dekket alle områder.

Vi oppfordrer til å møte opp på lekeplassen etter dugnaden kl. 13.00 for sosialt samvær.

😊 Vel møtt!

Status: Skogbrynet 1e,  oppføring av enebolig med utleiedel

Plan- og bygningsetaten har gitt samtykke til at kjøper av tomten, som er utskilt fra Skogbrynet borettslag og har fått adresse Skogbrynet 1e, kan oppføre en enebolig med utleiedel.

Styret i Furulund sameie har påklaget vedtaket om dette, for etter styrets mening foreligger det tre til dels alvorlige feil ved vedtaket:

  1. Etter småhusplanen skal minste tomteareal for bygging av enebolig være 600 m2, men tomten som er skilt ut som egen enhet, er mindre enn det.
  2. Det er videre uklart hvor inn- og utkjørsel til boligen skal være, og bygging kan uansett ikke igangsettes før det er gitt en fullstendig og trafikksikker løsning på dette.
  3. Det er videre flere forhold knyttet til kommunens saksbehandling, som har vært kritikkverdig. Dette gjelder spesielt mangelfull varsling til naboer og manglende svar på henvendelser om saken.

Vedtaket fra kommunen må etter dette, slik styret har sett det, anses ugyldig, og vedtaket må gis oppsettende virkning til klagen er behandlet.

Det er statsforvalteren som er klageinstans i slike saker, og det kan nok ta noe tid før vi får svar om klagen tas til følge.

Dersom noen skulle være interessert i å se mer om fremdriften av saken, kan man gå inn her: Saksdokumenter finner du i Saksinnsyn.

Under ser dere selve klagebrevet som styret sendte til Plan og bygg pr 25. september 2023

Informasjon om garasjeanlegget

Til alle beboere i Furulund Sameie. 

Styret har nå mer informasjon angående tilstanden på vårt felles garasjeanlegg. Før sommerferien hadde vi befaring med 3 ulike betongentreprenører for å se på tilstanden til garasjeanlegget. Tilbakemeldingen fra disse var at det er et umiddelbart behov for rehabilitering av anlegget. Det er klare indikasjoner på at dette kan være omfattende arbeider og derfor betydelige kostnader forbundet med dette. I den sammenheng er det nødvendig at alle sameiere forbereder seg på å dekke sin 78. del av denne kostanden. På nåværende tidspunkt har vi ikke et konkret anslag på hva dette vil beløpe seg til, men vi har en indikasjon fra entreprenørene på at det trolig blir en kostnad på mellom 1 og 3 millioner kroner totalt. 

Vi fikk en klar anbefaling av samtlige som var på befaring at vi bør engasjere en uavhengig konsulent som kan foreta stikkprøver og utarbeide en full tilstandsrapport på garasjeanlegget. Denne rapporten vil komme med anbefalte forslag til utbedringer som bør gjennomføres. Rapporten tenkes brukt som informasjonsgrunnlag for å innhente anbud fra betongentreprenører. Konsulenten vil også bistå i faglige diskusjoner opp mot betongentreprenørene i anbudsprosessen og under selve rehabiliteringen.

Befaringene tilsier at vi har behov for å gjøre dette så snart som mulig, men at vi er i tide til at det er fullt mulig å få rehabilitert anlegget. Styret ønsker å få gjennomført utbedringene så fort som mulig. Risikoen ved å ikke gjennomføre rehabiliteringen nå er at forvitringen av betongen får utvikle seg så langt at eneste alternativ blir full sanering av garasjeanlegget og med påfølgende bygging helt nytt anlegg.

Styret har derfor engasjert Ødegård og Lund som uavhengig konsulent til å utføre tilstandsrapporten. Vi fikk disse anbefalt av betongentreperørene som var på befaring, og vi anser deres tilbud som godt. De kan starte tilstandsarbeidet allerede neste uke, onsdag 6. september. 

I den forbindelse er vi avhengig av å få fjernet noen av platene i taket på nedre plan der stikkprøver skal tas. Derfor må biler på nedre plan fjernes i perioden 0730-1700 den 6. september. Er det utfordringer med dette, så ta kontakt med Styret.

Ødegård og Lund vil utføre sitt arbeid utover i september og sende over en tilstandsrapport til oss. Med utgangspunkt i denne må vi innhente anbud og forslag på utbedringsarbeid fra entreprenører slik at vi kan få vurdert våre alternativer. 

Det er først da vi kan få mer konkret begrep om hvilken kostnadsramme vi her ser på for å få utbedret og satt garasjeanlegget tilbake i tilfredsstillende stand. 

Før vi inngår endelig avtale med betongentreprenør og starter selve rehabiliteringsarbeidet, vil vi gjennomføre et nytt sameiermøte/ekstraordinært årsmøte der funn blir presentert sammen med kostnader og omfang. Dette må stemmes over og vedtas av sameiet før vi går videre med arbeidet. 

Kontingent / Årsavgift

Som vedtatt på årsmøte er beløpet for kontingent / årsavgift økt til kr 14.200 inkludert internett/fiber kr 2.400. Årsavgiften fordels på 2 innbetalinger a kr 7.100. Faktura del 1 er sendt ut i kveld på e-post eller via eFaktura til digitale mottakere og deles ut til øvrige ila 1-2 dager.

NB! Merk at Sameiet har fått et nytt bankkontonummer: 1506.91.01647. Husk KID ved betaling.

God Sommer!

Oppdatering av kontaktdetaljer – eFaktura

Sameiet går over til fakturering via eFaktura-løsningen. Vi trenger derfor oppdatert og korrekt mobiltelefonnummer og e-postadresse til alle eiere av alle seksjonene i sameiet. Linken under tar deg til et digitalt skjema som fylles ut og sendes styret elektronisk. Den som legges inn som “Beboer 1” i skjemaet vil være den som mottar eFaktura fra Sameiet ifbm årsavgift og elektrisitet p-plasser.

Link til skjema:
https://forms.gle/ijRkQBWq1gZSUTvi7

Hilsen Styret

Thujatreet mellom rekke 5 og 9 – møte

Det vises til årsmøtets beslutning om beskjæring av tujatreet mellom rekke 5 og 9. Alle nærstående beboere ønskes velkommen til møte der man kommer frem til hvor mye som skal beskjæres. Møtet avholdes onsdag den 14. juni kl 20.00 til 21.00. Vi møtes ved treet. Styret vil også delta og byr på kaffe.

Trefelling – 15.-16.mai

I tråd med vedtak som gjelder felling/beskjæring av trær på fellesområdet, kommer Ulvin den 15. og 16. mai for å utføre arbeider på de aktuelle trærne. For ordens skyld nevnes det at dette IKKE gjelder thujaen mellom rekke 5 og 9. Her er det berammet et eget møte for å diskutere beskjæring av dette. Ny beplantning der trær felles vil trolig være på plass rundt 2 uker etter utførte arbeider. Ulvin vil de samme dagene ta en runde i skogen og fjerne nytt oppskytt

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2024 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑