Informasjon fra styret om planlagt felling og erstatning av trær på fellesområdet: thujatre bak nummer 9C og tre bjørketrær mellom 23A-B og 25 B-C

Fellingen planlagt til mandag 13. februar er utsatt.
Det vil komme mer utfyllende informasjon om styrets vurderinger av hvert område.

Vi forstår at noen føler informasjonen hittil har vært mangelfull og vi vil prøve å rette på dette.

Styret har sammen med fagpersoner foretatt en grundig vurdering av hvert tre. Dette er en sak som har vært diskutert over flere styremøter og det har vært vurdert både fordeler og ulemper med ulike tiltak. Det som imidlertid har vært avgjørende, er det farepotensialet disse høye trærne utgjør for nærliggende hus, biler, mennesker og eiendom.

Styret er, etter vedtektene, satt til å forvalte fellesområdet i Furulund sameie. Dette omfatter normalt vedlikehold, men styret har også et særskilt ansvar for å sikre at trær, lekeapparater, garasjebygningene og andre ting på fellesområdet ikke utgjør en fare for mennesker og eiendom. Dersom styret er kjent med forhold som utgjør en potensiell fare for skade og ikke utfører nødvendige tiltak, kan styremedlemmene personlig komme til ansvar.

Velforeningen, styret og styrets medlemmer personlig kan også risikere å komme i regressansvar fra forsikringsselskap dersom en skade oppstår.

Vi i styret ser og er enige i at kommunikasjonen kunne vært annerledes. Det mest tungtveiende hensyn for styrets beslutninger er å gjøre tiltak for å unngå skade.

Høstens episode med trevelt fra naboens eiendom over garasjetaket gjorde til alt hell liten skade, men viste med all tydelighet at skadepotensialet for gamle trær er stort.

Vi har stor forståelse for at disse trærne vekker sterkt engasjement og styret vil derfor bruke litt tid for å besvare kommentarer på en grundig måte.