På årsmøtet ble det etterspurt mer informasjon om oppgraderingen av ballplassen ovenfor rekke 5. Her kommer det.

– Se vedlagte skisser fra leverandør Uniqa. Som Kjersti Bratt nevnte på årsmøtet, er det planlagt sand i vantet for å begrense støy. Det er også planlagt lys i vantet for begrense forstyrrelse for naboer.

– Det er gjennomført befaringer med 4 ulike leverandører. Uniqa skilte seg ut som den mest seriøse og erfarne. De har vært til stor hjelp i forbindelse med søknaden til Sparebankstiftelsen.

– Det er planlagt å kunne brukes hele året, med mulighet for skøytebane på vinteren.

– Formålet er et flerbruksanlegg, der det ikke bare skal spilles fotball, men også håndball, klatrevegg, basketball og hockey/bandy.

– Det blir montert et nett for å begrense muligheter for at baller går ut i veien.

– Det er naturlig at en slik ballbane vil øke eiendomsverdiene i Skogbrynet.

– Det er sendt inn en uforpliktende søknad til Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte.

– Det er også planlagt å sende inn en søknad til Bydel Ullern og Norges Fotballforbund om det samme.

– Bydel Ullern som eier eiendommen har vært på befaring og er meget positive til prosjektet.

– Det er krav at vi som søker bidrar økonomisk for å få støtte.

– Ballbanen vil som i dag være tilgjengelig å brukes for alle, ikke kun beboere i Skogbrynet.

– Tildelinger, avgjørelser og søknadsfrister kommer raskt. Styret ber derfor om handlingsrom til å støtte prosjektet økonomisk opp til 200.000 NOK.

– Styret har opprettet kontakt med borettslaget til blokkene. De stiller seg positive, men vi har ikke fått bekreftet noen økonomisk støtte derfra. Det vil naturligvis øke sannsynligheten om vi viser at vi er villig til å støtte økonomisk.

– Foreløpig er prosjektet budsjettert til 1.1m NOK eks. mva.

– Dugnader vil bli brukt til å vedlikeholde banen. Gartner/vaktmester vil gjøre eventuelt annet nødvendig vedlikehold i samarbeid med styret.

– Sikkerheten til ballbanen vil bli undersøkt av de årlige kontrollørene styret bruker på ballbanen og lekeplassen i dag.

– Styret mener at dette er viktig å sørge for at området forvaltes best mulig. En helt ny ballbane vil trolig minimere mulighetene for at kommunen bruker tomten til formål vi i Skogbrynet ikke ønsker i fremtiden. Det kan i den sammenheng nevnes at tomten var en av flere tomter som ble vurdert å bruke til en midlertidig barnehage i forbindelse med at Sollerudstranda barnehage ble flyttet. Det skjedde heldigvis ikke, men det synliggjør at vi ikke skal ta området for gitt. Det er derfor det er viktig at vi forsøker å få til denne oppgraderingen nå.