Styret i Furulund sameie påklaget som kjent i høst tillatelse til igangsetting av oppføring av enebolig i Skogbrynet 1e til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Som de fleste sikkert har skjønt, fikk sameiet ikke medhold.

Det var tre forhold som gjorde at vedtaket ble påklaget. Styret mente at vedtak om igangsettingstillatelse ikke var i samsvar med kravene til minste tomteareal etter småhusplanen. Det var heller ikke gitt en fullstendig og trafikksikker løsning på inn- og utkjøring til utskilt parsell. Saksbehandlingen var dessuten også beheftet med feil som kunne ha virket inn på vedtaket.

Statsforvalteren delte ikke dette syn, og kommunens vedtak av 6. september 2023 ble opprettholdt. Statsforvalterens vedtak er endelig.

Styret har ment at det var viktig å få en rettslig avklaring på spørsmålene knyttet til byggesaken, noe vi nå har fått.

Vedtaket fra Statsforvalteren ser lagt ved under