Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Felling av trær onsdag 8. mai

Etter vedtak fra Sameiemøtet 11. april har styret iverksatt og bestilt felling av de to trærne ved rekke 9 og 23 inklusiv fresing av rot og bortkjøring og opprydding.

Arbeidet vil bli utført av Ulvin onsdag 8. mai fra 0700.

INFO OM DUGNAD 4.MAI 11:00-13:00

Førstkommende lørdag er det dugnad fra kl.11.00-13.00. Det blir hengt opp lapper på postkassene med oppgaver for de ulike rekkene. Det er fint om disse leses så vi får dekket alle områder.

Containere kommer på fredag og de vil plasseres på følgende steder: På fortauet nedenfor ballplassen, langs garasjen (ovenfor rekke 15) og ved papircontainern ved rekke 25. Vi ber om at det IKKE står parkert biler på disse stedene i løpet av fredagen. Det skal kun kastes hageavfall i containerne, primært fra fellesområdene. Det skal IKKE kastes plastsekker, da dette vil medføre gebyr for sameiet.

Vi oppfordre til å møte opp på ballplassen etter dugnaden kl.13.00 for sosialt samvær. I den forbindelse hadde det vært hyggelig om noen har anledning til å stille med kake/boller, kaffe eller saft. Legg gjerne inn en kommentar under.

Vel møtt!

Klage til statsforvalteren i Viken over igangsettingstilatelse til oppføring av enebolig iSkogbrynet 1e – sameiet fikk ikke medhold

Styret i Furulund sameie påklaget som kjent i høst tillatelse til igangsetting av oppføring av enebolig i Skogbrynet 1e til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Som de fleste sikkert har skjønt, fikk sameiet ikke medhold.

Det var tre forhold som gjorde at vedtaket ble påklaget. Styret mente at vedtak om igangsettingstillatelse ikke var i samsvar med kravene til minste tomteareal etter småhusplanen. Det var heller ikke gitt en fullstendig og trafikksikker løsning på inn- og utkjøring til utskilt parsell. Saksbehandlingen var dessuten også beheftet med feil som kunne ha virket inn på vedtaket.

Statsforvalteren delte ikke dette syn, og kommunens vedtak av 6. september 2023 ble opprettholdt. Statsforvalterens vedtak er endelig.

Styret har ment at det var viktig å få en rettslig avklaring på spørsmålene knyttet til byggesaken, noe vi nå har fått.

Vedtaket fra Statsforvalteren ser lagt ved under

Oppsummering etter informasjonsmøte om garasjeanlegget og oppgradering

I dag, 5. mars, ble det avholdt et informasjonsmøte til sameierne for å legge frem arbeidet som så langt foreligger fra styret om den forestående rehabiliteringen og utbedring av betong i vårt felles garasjeanlegg.

Det vil legges ut et referat her når det er klart, og under ligger en lenke til dropbox der opptaket fra møtet er publisert. Det skal være mulig å se på opptaket (det er hovedsakelig et lydopptak med noen bilder på skjermen litt uti møtet, og lyden kan variere noe, men møtet i sin helhet er tatt opp)

https://www.dropbox.com/scl/fi/of2hlmf5oqusoop7kxofn/Informasjonsm-te-sameiet-20240305_190424-Meeting-Recording.mp4?rlkey=ghoymp2icp133ur076ehtgz2i&dl=0

Videre vil styret jobbe med å sammenstille endelig budsjett og økonomiske rammer for prosjektet og presentere dette på ordinært sameiemøte som vi har valgt ut flytte til 11. april 2024 for å få saken endelig ferdigstilt før møtet.

HOLD AV DATO FOR SAMEIERMØTE 2024

Viktig informasjon. Tidspunkt for sameiemøtet er endret fra opprinnelig

Når? 11. april (20. mars) kl. 19.00

Hvor? Ullern menighetshus (Møtet vil også streames)

Frist for avstemning? 13. april (22. mars)

Dokumenter til sameiermøtet vil sendes ut 2 uker før møtet.

Oppdatering fra styret om renovasjon av garasje

Det har gått en liten stund siden sist oppdatering om garasjen. Som nevnt i forrige oppdatering, så har vi engasjert Ødegård og Lund AS som konsulent til å bistå oss. De har gjennomført undersøkelser av garasjen og har utarbeidet en forenklet tilstandsrapport basert på funnene. De har også kommet med en skissert ramme for løsning på nødvendige utbedringer av garasjen. Oppsummert vil dette være å utbedre skadet armering/betong, legge membran med tilhørende slitesterkt dekke på øvreplan for å stoppe vanninntrenging og montere katodisk beskyttelse for å stoppe forringelsen av armeringsjernet. I tillegg vil en statiker sjekke om garasjens bæreevne må forsterkes.

Grunnlaget fra Ødegård og Lund AS brukte styret til å utforme en invitasjon om tilbud som ble sendt 4 ulike entreprenører. I midten av januar har vi mottatt svar fra entreprenørene. Vi er nå i en fase hvor disse vurderes med bistand fra Ødegård og Lund AS.

Styret ønsker allerede nå å informere om at det vil komme en betydelig ekstra kostnad knyttet til rehabiliteringen av garasjen. Vi som sameiere må dekke hver vår andel knyttet til dette. Ved rehabilitering av betongbygg så er det dessverre vanskelig å fastslå på forhånd hvor omfattende arbeidet blir da alle utbedringsbehov først er mulig å avdekke underveis i arbeidet. Tilbudene fra entreprenørene indikerer at kostnaden per boenhet anslagsvis vil bli mellom kr 75.000 – kr 150.000 avhengig av hvor mye uforutsette arbeider som oppstår underveis.

Videre prosess er at Ødegård og Lund AS bistår oss i vurderingen av tilbudsbesvarelsene. Målsettingen er at arbeidet med rehabiliteringen av garasjeanlegget skal være ferdig gjennomført til høsten.

Styret ønsker å arrangere et informasjonsmøte i forbindelse med saken i løpet av februar for å besvare spørsmål knyttet til saken.

Se også artikkel fra NRK som beskriver problemer med gamle konstruksjoner i betong og beskrivelse av katodisk beskyttelse. Også vedlagt link til entreprenør Consolvo som beskriver katodisk beskyttelse.

Betong¬alderen – Kultur (nrk.no)

Katodisk beskyttelse – Store norske leksikon (snl.no) Katodisk beskyttelse | Consolvo Consolvo

Med vennlig hilsen

Styret.

« Eldre innlegg

© 2024 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑