Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Klage til statsforvalteren i Viken over igangsettingstilatelse til oppføring av enebolig iSkogbrynet 1e – sameiet fikk ikke medhold

Styret i Furulund sameie påklaget som kjent i høst tillatelse til igangsetting av oppføring av enebolig i Skogbrynet 1e til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Som de fleste sikkert har skjønt, fikk sameiet ikke medhold.

Det var tre forhold som gjorde at vedtaket ble påklaget. Styret mente at vedtak om igangsettingstillatelse ikke var i samsvar med kravene til minste tomteareal etter småhusplanen. Det var heller ikke gitt en fullstendig og trafikksikker løsning på inn- og utkjøring til utskilt parsell. Saksbehandlingen var dessuten også beheftet med feil som kunne ha virket inn på vedtaket.

Statsforvalteren delte ikke dette syn, og kommunens vedtak av 6. september 2023 ble opprettholdt. Statsforvalterens vedtak er endelig.

Styret har ment at det var viktig å få en rettslig avklaring på spørsmålene knyttet til byggesaken, noe vi nå har fått.

Vedtaket fra Statsforvalteren ser lagt ved under

Oppsummering etter informasjonsmøte om garasjeanlegget og oppgradering

I dag, 5. mars, ble det avholdt et informasjonsmøte til sameierne for å legge frem arbeidet som så langt foreligger fra styret om den forestående rehabiliteringen og utbedring av betong i vårt felles garasjeanlegg.

Det vil legges ut et referat her når det er klart, og under ligger en lenke til dropbox der opptaket fra møtet er publisert. Det skal være mulig å se på opptaket (det er hovedsakelig et lydopptak med noen bilder på skjermen litt uti møtet, og lyden kan variere noe, men møtet i sin helhet er tatt opp)

https://www.dropbox.com/scl/fi/of2hlmf5oqusoop7kxofn/Informasjonsm-te-sameiet-20240305_190424-Meeting-Recording.mp4?rlkey=ghoymp2icp133ur076ehtgz2i&dl=0

Videre vil styret jobbe med å sammenstille endelig budsjett og økonomiske rammer for prosjektet og presentere dette på ordinært sameiemøte som vi har valgt ut flytte til 11. april 2024 for å få saken endelig ferdigstilt før møtet.

HOLD AV DATO FOR SAMEIERMØTE 2024

Viktig informasjon. Tidspunkt for sameiemøtet er endret fra opprinnelig

Når? 11. april (20. mars) kl. 19.00

Hvor? Ullern menighetshus (Møtet vil også streames)

Frist for avstemning? 13. april (22. mars)

Dokumenter til sameiermøtet vil sendes ut 2 uker før møtet.

Oppdatering fra styret om renovasjon av garasje

Det har gått en liten stund siden sist oppdatering om garasjen. Som nevnt i forrige oppdatering, så har vi engasjert Ødegård og Lund AS som konsulent til å bistå oss. De har gjennomført undersøkelser av garasjen og har utarbeidet en forenklet tilstandsrapport basert på funnene. De har også kommet med en skissert ramme for løsning på nødvendige utbedringer av garasjen. Oppsummert vil dette være å utbedre skadet armering/betong, legge membran med tilhørende slitesterkt dekke på øvreplan for å stoppe vanninntrenging og montere katodisk beskyttelse for å stoppe forringelsen av armeringsjernet. I tillegg vil en statiker sjekke om garasjens bæreevne må forsterkes.

Grunnlaget fra Ødegård og Lund AS brukte styret til å utforme en invitasjon om tilbud som ble sendt 4 ulike entreprenører. I midten av januar har vi mottatt svar fra entreprenørene. Vi er nå i en fase hvor disse vurderes med bistand fra Ødegård og Lund AS.

Styret ønsker allerede nå å informere om at det vil komme en betydelig ekstra kostnad knyttet til rehabiliteringen av garasjen. Vi som sameiere må dekke hver vår andel knyttet til dette. Ved rehabilitering av betongbygg så er det dessverre vanskelig å fastslå på forhånd hvor omfattende arbeidet blir da alle utbedringsbehov først er mulig å avdekke underveis i arbeidet. Tilbudene fra entreprenørene indikerer at kostnaden per boenhet anslagsvis vil bli mellom kr 75.000 – kr 150.000 avhengig av hvor mye uforutsette arbeider som oppstår underveis.

Videre prosess er at Ødegård og Lund AS bistår oss i vurderingen av tilbudsbesvarelsene. Målsettingen er at arbeidet med rehabiliteringen av garasjeanlegget skal være ferdig gjennomført til høsten.

Styret ønsker å arrangere et informasjonsmøte i forbindelse med saken i løpet av februar for å besvare spørsmål knyttet til saken.

Se også artikkel fra NRK som beskriver problemer med gamle konstruksjoner i betong og beskrivelse av katodisk beskyttelse. Også vedlagt link til entreprenør Consolvo som beskriver katodisk beskyttelse.

Betong¬alderen – Kultur (nrk.no)

Katodisk beskyttelse – Store norske leksikon (snl.no) Katodisk beskyttelse | Consolvo Consolvo

Med vennlig hilsen

Styret.

Det nærmer seg tid for årsmøte i sameiet

Hei alle sammen.

Det er allerede gått en måned inn i 2024, og styret har startet sitt arbeid inn mot årsmøte.

I den forbindelse, så minner vi om vedtektene våre der det står at alle saker som sameiere ønsker å få behandlet på årsmøte, så må det sendes til styret skriftlig innen 15. februar.

Anse dette som en påminnelse på det og at det nå er noen uker igjen før fristen går ut.

Dere kan sende sakene skriftlig til styret@skogbrynet.net

Med vennlig hilsen

Styret

Oppdatering vedrørende rehabilitering av garasjeanlegg

Status vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport etter brannen.

Styret ble i forrige uke informert av If om at utbedringsarbeidet er tildelt Servicealliansen Øst AS. Vi har fått navn på en prosjektleder vi skal forholde oss til.

Vi har mottatt en reparasjonsbeskrivelse fra takstmann. Denne ligger vedlagt her.

Videre har vi fått svar fra plan- og bygningsetaten om at tiltaket er søknadspliktig all den tid det er en endring av bærende konstruksjoner, samt at det er en del av et eksisterende garasjeanlegg.

Vi vil koordinere søknadsarbeidet med utpekte entreprenør ettersom det er krav om at søker har ansvarsrett. Standard saksbehandlingstid hos plan- og bygg er 12 uker. Vi vil holde dere løpende oppdatert i saken.

Hør fra dere på E-posten til styret om dere har noen spørsmål (styret@skogbrynet.net).

Rydding av snø på gjesteparkering og langs veiene

En oppfordring til alle som benytter seg av gjesteparkeringen vår. Nå som det er mye og tungt snøfall, så samles det også seg mye snø etter måking og fresing. Biler som står langs veien inn mot området vårt og på gjesteparkeringer bes sørge for å rydde bort snøen rund sine biler. Spesielt gjelder det langs veien.

Skal man stå parkert langs veien etter at det er måkt ber vi også om at dere rydder plass til bilen ved å spa bort snø så bilen kommer godt ut av veien.

Hvis man gjør dette nå før det blir mildt igjen, så blir det betydelig lettere, og vi slipper stor issvuller og hauger hele vinteren og vi kan benytte parkeringene også gjennom vinteren uten for mye trøbbel.

Dette er et felles ansvar, men spesielt dem som benytter plassene våre bør ta hvertfall sin bil. Da får våre gjester også plass når vi har besøk.

På forhånd takk.

Hilsen Styret.

Oppfordring til å tenke brannsikkerhet og fyre riktig

Styret ønsker i denne travle julestria å dele litt tips fra brann og redningsetaten knyttet til generell brannsikkerhet og sikker fyring. Det har vært kaldt hittil i november og desember, og vinteren er for alvor her, så derfor bør man være obs på hvordan man fyrer. Videre følger en lenke til brannvernforeningen sine tips til fyring

https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/riktig-fyring-og-vedlikehold/fyr-riktig

Gitt de seneste branntilløpene både i garasjen og i blokkene tidligere i desember, samt at det er kun et år siden en av enhetene i sameiet også brant, så tenkte vi også å dele en brosjyre fra brannvernforeningen som både informerer om hver og av oss sitt ansvar og hvordan man sikrer, og kontrollerer at man har gode rutiner for brannsikkerhet og alt som hører med å eie en bolig. Spesielt viktig i rekkehus som vi bor i da man også berører dem rundt.

https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/brannsikker-bolig

Det er et felles ansvar å passe på dette, og vi må selv ta ansvar for vår enhet. Anse dette som en vennlig påminnelse og tips til en brannsikker og lun og varm vintertid inne i våre koselige rekkehus.

Med vennlig hilsen

Styret.

Oppdatering vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport etter brannen

Styret har vært i tett dialog med sameiets forsikringsselskap (If forsikring) vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport hvor det brant for noen uker siden. If har engasjert Almankaas Takst AS. De har ansvaret for den generelle oppfølgingen av skadesaken. Styret har i dialog med takstmann undersøkt muligheten for å rehabilitere carporten fremfor å måtte rive og bygge den opp på ny. I den forbindelse har vi hatt befaring med SA Byggteam AS, som slipte ned limtredragerne og bæresøylene for å se om vi slapp å skifte dem ut. Det viser seg dessverre at dragerne er såpass skadet at de må skiftes. Det vil si at arbeidet i utgangspunktet er søknadspliktig. Styret er i gang med forberedelser for dette arbeidet, og vil samtidig med å søke rivings- og byggetillatelse søke kommunen om fritak fra søknadsplikt. Styret har enda ikke mottatt endelig rapport fra takstmann. Denne foreligger forhåpentligvis om noen dager. Først når den foreligger vet vi det endelige skadeomfanget og forslag til tiltak. Styret har også i dialog med If undersøkt hvorvidt ladeboksene dekkes av sameiets forsikring. Styret vil komme tilbake med en oppdatering på dette så snart dette er avklart. SA Byggteam har i dag montert sikringsgjerder og satt opp ekstra støtteben under limtredrageren. Styret vil tilstrebe å holde dere fortløpende informert om status og fremgangen i skadesaken.

« Eldre innlegg

© 2024 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑