Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Side 2 av 15

Informasjon om garasjeanlegget

Til alle beboere i Furulund Sameie. 

Styret har nå mer informasjon angående tilstanden på vårt felles garasjeanlegg. Før sommerferien hadde vi befaring med 3 ulike betongentreprenører for å se på tilstanden til garasjeanlegget. Tilbakemeldingen fra disse var at det er et umiddelbart behov for rehabilitering av anlegget. Det er klare indikasjoner på at dette kan være omfattende arbeider og derfor betydelige kostnader forbundet med dette. I den sammenheng er det nødvendig at alle sameiere forbereder seg på å dekke sin 78. del av denne kostanden. På nåværende tidspunkt har vi ikke et konkret anslag på hva dette vil beløpe seg til, men vi har en indikasjon fra entreprenørene på at det trolig blir en kostnad på mellom 1 og 3 millioner kroner totalt. 

Vi fikk en klar anbefaling av samtlige som var på befaring at vi bør engasjere en uavhengig konsulent som kan foreta stikkprøver og utarbeide en full tilstandsrapport på garasjeanlegget. Denne rapporten vil komme med anbefalte forslag til utbedringer som bør gjennomføres. Rapporten tenkes brukt som informasjonsgrunnlag for å innhente anbud fra betongentreprenører. Konsulenten vil også bistå i faglige diskusjoner opp mot betongentreprenørene i anbudsprosessen og under selve rehabiliteringen.

Befaringene tilsier at vi har behov for å gjøre dette så snart som mulig, men at vi er i tide til at det er fullt mulig å få rehabilitert anlegget. Styret ønsker å få gjennomført utbedringene så fort som mulig. Risikoen ved å ikke gjennomføre rehabiliteringen nå er at forvitringen av betongen får utvikle seg så langt at eneste alternativ blir full sanering av garasjeanlegget og med påfølgende bygging helt nytt anlegg.

Styret har derfor engasjert Ødegård og Lund som uavhengig konsulent til å utføre tilstandsrapporten. Vi fikk disse anbefalt av betongentreperørene som var på befaring, og vi anser deres tilbud som godt. De kan starte tilstandsarbeidet allerede neste uke, onsdag 6. september. 

I den forbindelse er vi avhengig av å få fjernet noen av platene i taket på nedre plan der stikkprøver skal tas. Derfor må biler på nedre plan fjernes i perioden 0730-1700 den 6. september. Er det utfordringer med dette, så ta kontakt med Styret.

Ødegård og Lund vil utføre sitt arbeid utover i september og sende over en tilstandsrapport til oss. Med utgangspunkt i denne må vi innhente anbud og forslag på utbedringsarbeid fra entreprenører slik at vi kan få vurdert våre alternativer. 

Det er først da vi kan få mer konkret begrep om hvilken kostnadsramme vi her ser på for å få utbedret og satt garasjeanlegget tilbake i tilfredsstillende stand. 

Før vi inngår endelig avtale med betongentreprenør og starter selve rehabiliteringsarbeidet, vil vi gjennomføre et nytt sameiermøte/ekstraordinært årsmøte der funn blir presentert sammen med kostnader og omfang. Dette må stemmes over og vedtas av sameiet før vi går videre med arbeidet. 

Kontingent / Årsavgift

Som vedtatt på årsmøte er beløpet for kontingent / årsavgift økt til kr 14.200 inkludert internett/fiber kr 2.400. Årsavgiften fordels på 2 innbetalinger a kr 7.100. Faktura del 1 er sendt ut i kveld på e-post eller via eFaktura til digitale mottakere og deles ut til øvrige ila 1-2 dager.

NB! Merk at Sameiet har fått et nytt bankkontonummer: 1506.91.01647. Husk KID ved betaling.

God Sommer!

Oppdatering av kontaktdetaljer – eFaktura

Sameiet går over til fakturering via eFaktura-løsningen. Vi trenger derfor oppdatert og korrekt mobiltelefonnummer og e-postadresse til alle eiere av alle seksjonene i sameiet. Linken under tar deg til et digitalt skjema som fylles ut og sendes styret elektronisk. Den som legges inn som “Beboer 1” i skjemaet vil være den som mottar eFaktura fra Sameiet ifbm årsavgift og elektrisitet p-plasser.

Link til skjema:
https://forms.gle/ijRkQBWq1gZSUTvi7

Hilsen Styret

Thujatreet mellom rekke 5 og 9 – møte

Det vises til årsmøtets beslutning om beskjæring av tujatreet mellom rekke 5 og 9. Alle nærstående beboere ønskes velkommen til møte der man kommer frem til hvor mye som skal beskjæres. Møtet avholdes onsdag den 14. juni kl 20.00 til 21.00. Vi møtes ved treet. Styret vil også delta og byr på kaffe.

Trefelling – 15.-16.mai

I tråd med vedtak som gjelder felling/beskjæring av trær på fellesområdet, kommer Ulvin den 15. og 16. mai for å utføre arbeider på de aktuelle trærne. For ordens skyld nevnes det at dette IKKE gjelder thujaen mellom rekke 5 og 9. Her er det berammet et eget møte for å diskutere beskjæring av dette. Ny beplantning der trær felles vil trolig være på plass rundt 2 uker etter utførte arbeider. Ulvin vil de samme dagene ta en runde i skogen og fjerne nytt oppskytt

Dugnad 13.Mai

Oppstart kl.10:00. Det blir hengt opp lapper på postkassene med hva som skal gjøres. Det blir sosialt opplegg på lekeplassen kl.13:00. Vel møtt !

Årsmøte 16. mars kl 19:00

Årsmøtet i Velforeningen for Furulund Sameie avholdes i Ullern Menighetshus 16. mars og blir forsøkt streamet til dem som ikke kan delta fysisk.

Avstemning blir som tidligere år i papirformat, med frist 23. mars, en uke etter møtet.

Møtepapirer, årsrapport 2022, budsjettforslag 2023 m.m. distribueres i postkasser rundt 1. mars.

Frist for å melde saker til årsmøtet var 15. februar, som tidligere meldt på nettsidene.

Styret gleder seg til å se alle fysisk igjen!

Fellingen planlagt til mandag 13. februar er utsatt

Informasjon fra styret om planlagt felling og erstatning av trær på fellesområdet: thujatre bak nummer 9C og tre bjørketrær mellom 23A-B og 25 B-C

Fellingen planlagt til mandag 13. februar er utsatt.
Det vil komme mer utfyllende informasjon om styrets vurderinger av hvert område.

Vi forstår at noen føler informasjonen hittil har vært mangelfull og vi vil prøve å rette på dette.

Styret har sammen med fagpersoner foretatt en grundig vurdering av hvert tre. Dette er en sak som har vært diskutert over flere styremøter og det har vært vurdert både fordeler og ulemper med ulike tiltak. Det som imidlertid har vært avgjørende, er det farepotensialet disse høye trærne utgjør for nærliggende hus, biler, mennesker og eiendom.

Styret er, etter vedtektene, satt til å forvalte fellesområdet i Furulund sameie. Dette omfatter normalt vedlikehold, men styret har også et særskilt ansvar for å sikre at trær, lekeapparater, garasjebygningene og andre ting på fellesområdet ikke utgjør en fare for mennesker og eiendom. Dersom styret er kjent med forhold som utgjør en potensiell fare for skade og ikke utfører nødvendige tiltak, kan styremedlemmene personlig komme til ansvar.

Velforeningen, styret og styrets medlemmer personlig kan også risikere å komme i regressansvar fra forsikringsselskap dersom en skade oppstår.

Vi i styret ser og er enige i at kommunikasjonen kunne vært annerledes. Det mest tungtveiende hensyn for styrets beslutninger er å gjøre tiltak for å unngå skade.

Høstens episode med trevelt fra naboens eiendom over garasjetaket gjorde til alt hell liten skade, men viste med all tydelighet at skadepotensialet for gamle trær er stort.

Vi har stor forståelse for at disse trærne vekker sterkt engasjement og styret vil derfor bruke litt tid for å besvare kommentarer på en grundig måte.

Lys

Vårt elektrikerfirma OEC reparerer i disse dager tre av lampene som ikke fungerer. Det er estimert å ta 1-2 uker.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2024 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑