Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Side 2 av 16

Det nærmer seg tid for årsmøte i sameiet

Hei alle sammen.

Det er allerede gått en måned inn i 2024, og styret har startet sitt arbeid inn mot årsmøte.

I den forbindelse, så minner vi om vedtektene våre der det står at alle saker som sameiere ønsker å få behandlet på årsmøte, så må det sendes til styret skriftlig innen 15. februar.

Anse dette som en påminnelse på det og at det nå er noen uker igjen før fristen går ut.

Dere kan sende sakene skriftlig til styret@skogbrynet.net

Med vennlig hilsen

Styret

Oppdatering vedrørende rehabilitering av garasjeanlegg

Status vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport etter brannen.

Styret ble i forrige uke informert av If om at utbedringsarbeidet er tildelt Servicealliansen Øst AS. Vi har fått navn på en prosjektleder vi skal forholde oss til.

Vi har mottatt en reparasjonsbeskrivelse fra takstmann. Denne ligger vedlagt her.

Videre har vi fått svar fra plan- og bygningsetaten om at tiltaket er søknadspliktig all den tid det er en endring av bærende konstruksjoner, samt at det er en del av et eksisterende garasjeanlegg.

Vi vil koordinere søknadsarbeidet med utpekte entreprenør ettersom det er krav om at søker har ansvarsrett. Standard saksbehandlingstid hos plan- og bygg er 12 uker. Vi vil holde dere løpende oppdatert i saken.

Hør fra dere på E-posten til styret om dere har noen spørsmål (styret@skogbrynet.net).

Rydding av snø på gjesteparkering og langs veiene

En oppfordring til alle som benytter seg av gjesteparkeringen vår. Nå som det er mye og tungt snøfall, så samles det også seg mye snø etter måking og fresing. Biler som står langs veien inn mot området vårt og på gjesteparkeringer bes sørge for å rydde bort snøen rund sine biler. Spesielt gjelder det langs veien.

Skal man stå parkert langs veien etter at det er måkt ber vi også om at dere rydder plass til bilen ved å spa bort snø så bilen kommer godt ut av veien.

Hvis man gjør dette nå før det blir mildt igjen, så blir det betydelig lettere, og vi slipper stor issvuller og hauger hele vinteren og vi kan benytte parkeringene også gjennom vinteren uten for mye trøbbel.

Dette er et felles ansvar, men spesielt dem som benytter plassene våre bør ta hvertfall sin bil. Da får våre gjester også plass når vi har besøk.

På forhånd takk.

Hilsen Styret.

Oppfordring til å tenke brannsikkerhet og fyre riktig

Styret ønsker i denne travle julestria å dele litt tips fra brann og redningsetaten knyttet til generell brannsikkerhet og sikker fyring. Det har vært kaldt hittil i november og desember, og vinteren er for alvor her, så derfor bør man være obs på hvordan man fyrer. Videre følger en lenke til brannvernforeningen sine tips til fyring

https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/riktig-fyring-og-vedlikehold/fyr-riktig

Gitt de seneste branntilløpene både i garasjen og i blokkene tidligere i desember, samt at det er kun et år siden en av enhetene i sameiet også brant, så tenkte vi også å dele en brosjyre fra brannvernforeningen som både informerer om hver og av oss sitt ansvar og hvordan man sikrer, og kontrollerer at man har gode rutiner for brannsikkerhet og alt som hører med å eie en bolig. Spesielt viktig i rekkehus som vi bor i da man også berører dem rundt.

https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/brannsikker-bolig

Det er et felles ansvar å passe på dette, og vi må selv ta ansvar for vår enhet. Anse dette som en vennlig påminnelse og tips til en brannsikker og lun og varm vintertid inne i våre koselige rekkehus.

Med vennlig hilsen

Styret.

Oppdatering vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport etter brannen

Styret har vært i tett dialog med sameiets forsikringsselskap (If forsikring) vedr. rehabilitering/gjenoppbygging av carport hvor det brant for noen uker siden. If har engasjert Almankaas Takst AS. De har ansvaret for den generelle oppfølgingen av skadesaken. Styret har i dialog med takstmann undersøkt muligheten for å rehabilitere carporten fremfor å måtte rive og bygge den opp på ny. I den forbindelse har vi hatt befaring med SA Byggteam AS, som slipte ned limtredragerne og bæresøylene for å se om vi slapp å skifte dem ut. Det viser seg dessverre at dragerne er såpass skadet at de må skiftes. Det vil si at arbeidet i utgangspunktet er søknadspliktig. Styret er i gang med forberedelser for dette arbeidet, og vil samtidig med å søke rivings- og byggetillatelse søke kommunen om fritak fra søknadsplikt. Styret har enda ikke mottatt endelig rapport fra takstmann. Denne foreligger forhåpentligvis om noen dager. Først når den foreligger vet vi det endelige skadeomfanget og forslag til tiltak. Styret har også i dialog med If undersøkt hvorvidt ladeboksene dekkes av sameiets forsikring. Styret vil komme tilbake med en oppdatering på dette så snart dette er avklart. SA Byggteam har i dag montert sikringsgjerder og satt opp ekstra støtteben under limtredrageren. Styret vil tilstrebe å holde dere fortløpende informert om status og fremgangen i skadesaken.

Utbedring av garasjetak andre plan 31. oktober

Tirsdag 31. oktober kommer det en blikkenslager Olaf Johansens Eftf AS for å utbedre skaden på garasjetaket etter trefallet sist vinter. Arbeidet vil pågå hele tirsdag og antageligvis også onsdag.

Dette betyr at beboere med biler parkert på plass 10, 11 og 12 må finne en annen parkeringsplass disse dagene.

Dugnad, 21.Oktober

Oppstart kl.11:00. Det blir hengt opp lapper ved postkassene med oppgaver for de ulike rekkene. Det er fint om disse leses så vi får dekket alle områder.

Vi oppfordrer til å møte opp på lekeplassen etter dugnaden kl. 13.00 for sosialt samvær.

😊 Vel møtt!

Status: Skogbrynet 1e,  oppføring av enebolig med utleiedel

Plan- og bygningsetaten har gitt samtykke til at kjøper av tomten, som er utskilt fra Skogbrynet borettslag og har fått adresse Skogbrynet 1e, kan oppføre en enebolig med utleiedel.

Styret i Furulund sameie har påklaget vedtaket om dette, for etter styrets mening foreligger det tre til dels alvorlige feil ved vedtaket:

  1. Etter småhusplanen skal minste tomteareal for bygging av enebolig være 600 m2, men tomten som er skilt ut som egen enhet, er mindre enn det.
  2. Det er videre uklart hvor inn- og utkjørsel til boligen skal være, og bygging kan uansett ikke igangsettes før det er gitt en fullstendig og trafikksikker løsning på dette.
  3. Det er videre flere forhold knyttet til kommunens saksbehandling, som har vært kritikkverdig. Dette gjelder spesielt mangelfull varsling til naboer og manglende svar på henvendelser om saken.

Vedtaket fra kommunen må etter dette, slik styret har sett det, anses ugyldig, og vedtaket må gis oppsettende virkning til klagen er behandlet.

Det er statsforvalteren som er klageinstans i slike saker, og det kan nok ta noe tid før vi får svar om klagen tas til følge.

Dersom noen skulle være interessert i å se mer om fremdriften av saken, kan man gå inn her: Saksdokumenter finner du i Saksinnsyn.

Under ser dere selve klagebrevet som styret sendte til Plan og bygg pr 25. september 2023

Informasjon om garasjeanlegget

Til alle beboere i Furulund Sameie. 

Styret har nå mer informasjon angående tilstanden på vårt felles garasjeanlegg. Før sommerferien hadde vi befaring med 3 ulike betongentreprenører for å se på tilstanden til garasjeanlegget. Tilbakemeldingen fra disse var at det er et umiddelbart behov for rehabilitering av anlegget. Det er klare indikasjoner på at dette kan være omfattende arbeider og derfor betydelige kostnader forbundet med dette. I den sammenheng er det nødvendig at alle sameiere forbereder seg på å dekke sin 78. del av denne kostanden. På nåværende tidspunkt har vi ikke et konkret anslag på hva dette vil beløpe seg til, men vi har en indikasjon fra entreprenørene på at det trolig blir en kostnad på mellom 1 og 3 millioner kroner totalt. 

Vi fikk en klar anbefaling av samtlige som var på befaring at vi bør engasjere en uavhengig konsulent som kan foreta stikkprøver og utarbeide en full tilstandsrapport på garasjeanlegget. Denne rapporten vil komme med anbefalte forslag til utbedringer som bør gjennomføres. Rapporten tenkes brukt som informasjonsgrunnlag for å innhente anbud fra betongentreprenører. Konsulenten vil også bistå i faglige diskusjoner opp mot betongentreprenørene i anbudsprosessen og under selve rehabiliteringen.

Befaringene tilsier at vi har behov for å gjøre dette så snart som mulig, men at vi er i tide til at det er fullt mulig å få rehabilitert anlegget. Styret ønsker å få gjennomført utbedringene så fort som mulig. Risikoen ved å ikke gjennomføre rehabiliteringen nå er at forvitringen av betongen får utvikle seg så langt at eneste alternativ blir full sanering av garasjeanlegget og med påfølgende bygging helt nytt anlegg.

Styret har derfor engasjert Ødegård og Lund som uavhengig konsulent til å utføre tilstandsrapporten. Vi fikk disse anbefalt av betongentreperørene som var på befaring, og vi anser deres tilbud som godt. De kan starte tilstandsarbeidet allerede neste uke, onsdag 6. september. 

I den forbindelse er vi avhengig av å få fjernet noen av platene i taket på nedre plan der stikkprøver skal tas. Derfor må biler på nedre plan fjernes i perioden 0730-1700 den 6. september. Er det utfordringer med dette, så ta kontakt med Styret.

Ødegård og Lund vil utføre sitt arbeid utover i september og sende over en tilstandsrapport til oss. Med utgangspunkt i denne må vi innhente anbud og forslag på utbedringsarbeid fra entreprenører slik at vi kan få vurdert våre alternativer. 

Det er først da vi kan få mer konkret begrep om hvilken kostnadsramme vi her ser på for å få utbedret og satt garasjeanlegget tilbake i tilfredsstillende stand. 

Før vi inngår endelig avtale med betongentreprenør og starter selve rehabiliteringsarbeidet, vil vi gjennomføre et nytt sameiermøte/ekstraordinært årsmøte der funn blir presentert sammen med kostnader og omfang. Dette må stemmes over og vedtas av sameiet før vi går videre med arbeidet. 

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2024 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑