Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Side 3 av 12

Dugnad – KUN HAGEAVFALL I CONTAINERNE

Grunnet strengere regler i Renovasjon og hos containerleverandøren, kan vi kun ha HAGEAVFALL i containerne. Enten løst eller i gjennomsiktige plastsekker.

Det et altså IKKE anledning til å kaste: gamle møbler, sykler, klær, rester av materialer, husholdningsavfall, osv i containerne.

Dugnad lørdag 24. oktober

Dato for høstens dugnad er lørdag 24. oktober kl 10-13.

Det legges vekt på å kutte ned oppskyt og underskog i de større skogs- og fellesområdene.

Oppdaterte oppgavelister blir delt ut i forkant av dugnaden.

Merk at man må vente med å kaste privat avfall i containerne til etter at dugnaden er avsluttet. Det er ikke anledning til å kaste farlig avfall, elektro, oppussingsavfall, maling, dekk og lignende i containerne.

Informasjon om fartsdempere

Etter at informasjonsskrivet datert 19. april 2020, med utfyllende informasjon om fartsdempere ble lagt i postkasser til alle beboere, mottok styret et skriv signert 12 av 78 husstander.

Styret har skriftlig bekreftet tilbake til alle 12 at skrivet er mottatt og 2 representanter fra styret møtte 3 av de 12 i et møte 12. mai 2020.

Deler av skrivet var en protest mot prosessen rundt saksbehandlingen (ikke nødvendigvis mot fartsdumpene i seg selv) og at det var for lite informasjon i årsmøtepapirene om det planlagte tiltaket.

Styret erkjenner at informasjonen kunne vært bedre og mer utfyllende i årsmøtepapirene.  På grunn av koronasituasjonen som oppsto og det faktum at årsmøtet i sin ordinære form ble endret til papiravstemming så falt dessverre styrets intensjon om en grundig gjennomgang, diskusjon og avstemning i årsmøtet bort.  I den alternative saksgangen har styret informert om tiltaket ytterligere i skriv, arbeidene har blitt utsatt, og styret har møtt med representanter fra protestgruppen for å forsikre oss om at alle argumenter i saken har blitt hørt.

Styret mottok 46 stemmesedler i papiravstemningen for årsrapporten og kun enkelte kommentarer om andre saker.

Protestskrivet mot et velment trafikksikkerhetstiltak kom overraskende på styret    som ikke hadde noen intensjon om å tilbakeholde informasjon.

Styret tar innvendingen mot saksgangen alvorlig og til etterretning og vil i alle fremtidige saker etterstrebe å informere grundig.

Innvendingene i skrivet mot selve fartsdemperne har også blitt grundig vurdert og diskutert både i møte 12. mai og i styremøter. Styret har enstemmig konkludert med at disse innvendingene ikke oppveier den tiltenkte og etterlyste trafikksikringen som fartsdempere i stikkveiene utgjør.

 

Om plasseringen av nye fartsdempere

Plassering og utforming er valgt ut fra balansen mellom størst mulig effekt og minst mulig ulempe. Se ellers nyhetsskriv 19.april for mer informasjon rundt utforming og plassering.

Det etableres fartsdempere på følgende steder:

  • Ved 5 D/E
  • Før trappen ned fra øvre garasjeplan, omtrent 13 E/F
  • Før «stikrysset», stikkvei og gangsti ved rekkene 7, 9, 11 og 13
  • Ved papirkontainere i «hovedveien» nedenfor rekke 15
  • Ved 23 D/E

Samtidig med dette arbeidet vil det males nye gangfelt og eksisterende fartsdempere repareres og merkes på nytt.  Arbeidet vil etter planen starte i slutten av mai ta omtrent to dager.

Hilsen Styret

 

Avfallscontainer – 7. til 15. april

Det er bestilt avfallscontainer slik at vi kan kaste hageavfall som vi normalt pleier å gjøre under dugnadene. Containeren blir satt ut ved nedre garasjeplan den 7. april og hentet 15. april. Hageavfall kastes rett i containeren eller i gjennomsiktige sekker. Det vil bli kjøpe inn noen ruller med gjennomsiktige sekker som blir lagt ut ved containeren.

 

Siden det ikke blir noen ordinær dugnad med det første håper vi dette er et godt tilbud.

 

Hilsen Styret

GATEFEIING ONSDAG 1.APRIL

BILER MÅ FLYTTES FRA GJESTEPARKERING ONSDAG 1. APRIL

Gartneren skal blåse grus fra plenene tirsdag 31. mars.

Gårdreform kommer og feier gater og garasje 1. april.

Garasjene feies IKKE da de for tiden er fulle på dagtid.

Gjesteparkeringen langs veien feies.

Feiing av garasje tas på et senere tidspunkt.

 

Hilsen Styret

Årsmøte 18. mars avlyses – erstattes av papiravstemning

I lys av helsemyndigheters anbefalinger rundt spredning av viruset Covid-19 avlyses det planlagte Årsmøtet 18. mars.

 Gjennomføring av papirbasert møte

I stedet for fysisk møte avholdes papirbasert avstemning over forslagene i Årsrapporten.

All relevant informasjon samt Styrets forslag til vedtak står i Årsrapporten.

Hver husstand har et møteskjema på siste ark. Vi ber om at møteskjema fylles ut med navn og husnummer. Fullmakt brukes ikke, hver husstand bruker sitt eget skjema.

På baksiden av møteskjemaet skrives enten:

  1. A) «Alt OK» dersom man godkjenner Årsrapporten i sin helhet og alle forslag til vedtak.

eller

  1. B) «Protest [saksnummer]». Saker som ikke protesteres, anses som godkjent

 

Hele og deler av Årsrapporten og forslag til vedtakene godkjennes med rent flertall. Det vil si at et punkt på Årsrapporten vil godkjennes dersom Protestene på gjeldende sak er under halvparten av de innsamlede møteskjemaene. Dersom ingen enkeltsaker oppnår over halvparten Protester, godkjennes Årsrapporten, Regnskap, forslag til Budsjett og Forslag til vedtak i sin helhet. Antallet Protester på hver enkelt sak vil referatføres.

Spesifikke spørsmål eller ønske om mer informasjon skrives med overskriften «Spørsmål:». Styret vil etter innsamling og avstemning da formidle svar og videre informasjon om de sakene det har vært stilt spørsmål om. Spørsmål og Styrets svar vil referatføres.

Møteskjema med påskrift på baksiden leveres i postkassen 17 F i perioden 18.-20. mars.

Styret beklager eventuelle ulemper dette medfører og vil prøve å formidle informasjon så godt vi kan fremover.

styret@skogbrynet.net

Årsmøte 18. mars VURDERES avlyst og erstattet av papiravstemning

I lys av helsemyndigheters anbefalinger rundt spredning av viruset Covid-19 vurderer styret å avlyse det planlagte Årsmøtet 18. mars.

Vi har mange beboere med små barn og mange eldre beboere som kanskje vil velge å ikke delta på et såpass stort møte.

Derfor ønsker Styret å gi alle en mulighet til å la sin stemme bli hørt via en papiravstemning.

Se forslag til gjennomføring av papirbasert møte nedenfor.

 

Dersom noen har sterke innvendinger og krever at fysisk møte avholdes, vennligst underrett styret via epost styret@skogbrynet.net eller skriftlig i postkasse 17F innen kl 22:00 søndag 15/03

 

Forslag til gjennomføring av papirbasert møte

I stedet for fysisk møte avholdes papirbasert avstemning over forslagene i Årsrapporten. All relevant informasjon samt Styrets forslag til vedtak står i Årsrapporten.

Hver husstand har et møteskjema på siste ark. Vi ber om at møteskjema fylles ut med navn og husnummer. Fullmakt brukes ikke, hver husstand bruker sitt eget skjema.

På baksiden av møteskjemaet skrives enten:

A) «Alt OK» dersom man godkjenner Årsrapporten i sin helhet og alle forslag til vedtak.

eller

B) «Protest [saksnummer]». Saker som ikke protesteres, anses som godkjent

 

Styret søker to frivillige til Tellekorps som teller gjennom stemmene. Disse to signerer også protokoll. For å unngå å samle for mange mennesker på et tellemøte, slås Tellekorps og Signaturrollene sammen.

Hele og deler av Årsrapporten og forslag til vedtakene godkjennes med rent flertall. Det vil si at et punkt på Årsrapporten vil godkjennes dersom Protestene på gjeldende sak er under halvparten av de innsamlede møteskjemaene. Dersom ingen enkeltsaker oppnår over halvparten Protester, godkjennes Årsrapporten, Regnskap, forslag til Budsjett og Forslag til vedtak i sin helhet. Antallet Protester på hver enkelt sak vil referatføres.

Spesifikke spørsmål eller ønske om mer informasjon skrives med overskriften «Spørsmål:».

Styret vil etter innsamling og avstemning da formidle svar og videre informasjon om de sakene det har vært stilt spørsmål om. Spørsmål og Styrets svar vil referatføres.

Møteskjema med påskrift på baksiden leveres i postkassen 17 F i perioden 18.-20. mars.

Styret beklager eventuelle ulemper dette medfører og vil prøve å formidle informasjon så godt vi kan fremover.

Barnehageplasser 2020

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage.

Det må søkes om barnehageplass gjennom det ordinære hovedopptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.

Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i sameiet ble overtatt, til styret. Bruk skjemaet under.

Dette må være styret i hende innen 28. februar 2020.

Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i sameiet.

(Har du benyttet skjema fra 2019 slipper å sende inn på nytt).

Felter markert med * er obligatoriske.

Spørsmålet må besvares for at innholdet i skjemaet skal bli sendt inn.

 

Sameiemøte

Sameiemøte (årsmøte) avholdes onsdag 18.mars kl 20.00 i Ullern menighetshus.

Saker til behandling må være sendt skriftlig til styret senest 15. februar. Full innkalling med saksliste distribueres senest 14 dager før møtet.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2022 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑